๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.
      ครู-เด็กมาโรงเรียน ทักทายสวัสดี สัมผัส โอบกอด
      สำรวจอารมณ์ บันทึกความรู้สึกของตนเอง                   
     เด็ก จำแนก จัดเก็บ ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเอง
      เล่นอิสระ ผ่อนคลาย สัมผัสธรรมชาติ ดิน หิน ทราย น้ำ สายสม แสงแดด
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
      เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา        
      เคลื่อนไหวประกอบเพลง/โคลงกลอน                    
      เด็กมีส่วนร่วมในการนำกิจกรรมหน้าแถว (อ.๓)          

 เจริญสติ น้อมนำความรู้สึกตัว
 ชมละครธรรมะทุกวันอังคาร
 เด็กช่วยกันเก็บเสื่อดูแลสถานที่หลังการเข้าแถว
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
      รวมเด็ก พูดคุย ทักทาย สวัสดี                                
      สุนทรียภาพของธรรมชาติ                                       

 เจริญสติ น้อมนำความรู้สึกตัว (เคลื่อนไหวร่างกาย)
 ฟังนิทานชาดก/พุทธประวัติ
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.
      ครูกับเด็กวางแผนประจำวันร่วมกัน                             
     สำรวจความรู้เดิมของเด็ก / สิ่งที่ควรรู้ / สิ่งที่อยากรู้
      ฟังนิทาน เรื่องราวที่สัมพันธ์กับองค์การเรียนรู้ / เกมปริศนาคำทาย/ร้องเพลง ท่องบทกลอน
      ศึกษาผ่านกระบวนการภาษาธรรมชาติ สำรวจค้นคว้า ทดลอง บันทึก อภิปราย สรุป
      Instructional Game / Matal Program                          
      บทบาทสมมติ / ทัศนศึกษา / ประกอบอาหาร / กีฬา-เกมการละเล่น ฯลฯ

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
      รับประทานอาหารว่างเช้า ดื่มนมถั่วเหลืองและรับประทานผลไม้ตามฤดูาลเพื่อสุขภาพ
๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น.
      กิจกรรมในมุมเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับองค์การเรียนรู้ หรือมุมการเรียนรู้ทั่วไปตามความสนใจของเด็ก
        
เช่นเกมการศึกษา มุมศิลปะ มุมร้อย มุมปั้น มุมปักผ้า มุมธรรมชาติ ฯลฯ
      ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างถูกวิธี ดูแลของใช้ส่วนรวม
      สรุปงาน นำเสนอ วิเคราะห์
      ช่วยกันจัดเก็บของเข้าที่อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
      อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน
      ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังนิทานชาดกก่อนนอน
      พักผ่อน นอนหลับ
๐๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.
      แต่งตัว เก็บที่นอน หมอน ฯลฯ
      เลือกทำกิจกรรมมุมเสรีตามความสนใจ
      รับประทานอาหารว่างบ่ายที่มีประโยชน์
๑๔.๑๕-๑๔.๔๕ น.
      สรุปการเรียนรู้ในวันนี้และวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้
      เด็กดูแลจัดเก็บของใช้ตนเอง สิ่งของต่างๆ ภายในห้องเข้าที่เรียบร้อย
      อำลาเพื่อนและครู
                                                                                                   

 
 
 copyright @ 2009 Baanploypoom kindergarten all rights reserved
 
Recommended System To view this site without any problems : Internet Explorer 7+ ,Firefox 3+, Opera9+ ,Google Chrome / Screen Resolution: 1024x768