ฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาให้งอกงาม

                                                                                                     พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
   

                                                                                                                                    
ประวัติและความเป็นมา โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ                                                            

           โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๓ ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล -อนุบาล ๓ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง
เห็นเด็กเติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพ   มีความสุข   กับการเรียนรู้  ในวัยก้าวย่างที่มีความหมาย   ด้วยกระบวนการเรียนรู้
สร้างสรรค์     ก่อเกิดเกิดพลังแห่งทักษะชีวิต    เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตสู่โลกกว้างได้อย่างมีความสุขและเข้มแข็ง
สามารถนำพาชีวิตตนและสังคม สู่ความดี ความงามและความสุขสมบูรณ์ของชีวิตได้อย่างแท้จริง                                      


ปรัชญาการศึกษา

           การจัดการศึกษาปฐมวัย    ของโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ   นำชีวิตจริงและความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษาของเด็กเป็น
ตัวตั้ง โดยผ่านการฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีงาม                                                                                                                  

           เน้นความสำคัญในการส่งเสริม  ให้เด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์  ทั้งร่างกายจิตใจ  สังคม  และสติ
ปัญญา  แบบองค์รวม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของเด็กเฉพาะตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ในรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยการลง  มือทำ  ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตังเองจากประสบการณ์จริง  ก่อให้เกิด
การเรียนรู้                                                                                                                                                                

           เกิดทักษะในการคิดอย่างมีระบบ  และวิจารณญาณ  เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้บนพื้นฐานความสัมพันธ์ และความร่วมมือ
ของสังคมแห่งกัลยาณามิตร อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)                                                                                       

วิสัยทัศน์

           โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ   มุ่งพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมให้ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ  และปัญญา
ตามหลักไตรสิกขา  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีบ้าน   วัด  โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ                                                                                                                                          

                 
 
 copyright @ 2009 Baanploypoom kindergarten all rights reserved
 
Recommended System To view this site without any problems : Internet Explorer 7+ ,Firefox 3+, Opera9+ ,Google Chrome / Screen Resolution: 1024x768