Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 ขอเชิญร่วมทำบุญ

   ตักบาตรวันพระ

 

 


                    สวดมนต์ - ทำวัตรเช้า
            และทำบุญตักบาตรในวันพระ
                  (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐)
        วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
               เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

     ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร
                                           
 

        เรื่อง "ช้างเบิ้มไม่ออกกำลังกาย"
        วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
               เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.
        ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
 เนื่องด้วยโครงการเติบโตสมวัยร่างกาย
                                     แข็งแรง
 จัดทำและ เทรดฟอเร็กซ์ แสดงโดยกลุ่มนิสิต-นักศึกษา
            มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

   ประมวลภาพกิจกรรมละครนิทานธรรม
       เรื่อง "ช้างเบิ้มไม่ออกกำลังกาย"
  กิจกรรม "ค่ายปลูกจิตนำชีวิต" ครั้งที่ ๑
                ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
         วันศุกร์ที่ ๒ - วันอาทิตย์ที่ ๔
                          กันยายน ๒๕๕๔

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายปลูกจิตนำชีวิต
                                        
 
                      ณ ห้องประชุมชั้น ๓
            โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
               เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
      วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

        
                       ประมวลภาพกิจกรรม
                  อธิฐานจิต - อธิฐานธรรม

                                    
                 เรื่อง "เต่าน้อยไม่เชื่อแม่"
       วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
               เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

   ประมวลภาพกิจกรรมละครนิทานธรรม
                เรื่อง "เต่าน้อยไม่เชื่อแม่่"
 

                     สวดมนต์ - ทำวัตรเช้า
 และทำบุญตักบาตรในวันชดเชยวันพระ
                    (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙)
          วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
               เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

     ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร
                                          
                           เรื่อง "พระคุณแม่"
       วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
               เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

   ประมวลภาพกิจกรรมละครนิทานธรรม
                         เรื่อง "พระคุณแม่"
 
     ปลูกปัญญาเตรี ไบนารี่ออฟชั่น สอน ยมพัฒนาการลูกรัก
      สู่วัยประถมให้พร้อมอย่างไรที่บ้าน
       วิทยากร โดยนางรวีวรรณ บัวกอ
                        คุณแม่น้องน่านน้ำ 
            ศิษย์เก่าปีการศึกษา ๒๕๕๓
 

          วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
               เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
           ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล
                               บ้านพลอยภูมิ


    ประมวลภาพกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่
      ปลูกปัญญาเตรียมพัฒนาการลูกรัก
      สู่วัยประถมให้พร้อมอย่างไรที่บ้าน
 
                      ณ ห้องประชุมชั้น ๓
            โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
               เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

        
                       ประมวลภาพกิจกรรม
                  อธิฐานจิต - อธิฐานธรรม

                                      
 

                  เรื่อง "มดดำยอดกตัญญู"
       วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
               เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

   ประมวลภาพกิจกรรมละครนิทานธรรม
                เรื่อง "มดดำยอดกตัญญู"

 
  และพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
                          พระบรมราชินีนาถ

    วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ


                      ประมวลภาพกิจกรรม
สายสัมพันธ์แม่ - ลูก และพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินีนาถ

 
                      ณ ห้องประชุมชั้น ๓
            โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
               เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
     วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

        
                       ประมวลภาพกิจกรรม
                  อธิฐานจิต - อธิฐานธรรม

                                    


                          เรื่อง "ดาวลูกไก่"
         วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
               เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

   ประมวลภาพกิจกรรมละครนิทานธรรม
                          เรื่อง "ดาวลูกไก"
 
                        ปฐมนิเทศหลักสูตร
                        องค์การเรียนรู้ที่ ๒
                      “ธรรมชาติกับสังคม”
 

         วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
               เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
           ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล
                               บ้านพลอยภูมิ


    ประมวลภาพกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่
                       ปฐมนิเทศหลักสูตร
                        องค์การเรียนรู้ที่ ๒
                  “ธรรมชาติกับตัวสังคม”
                     สวดมนต์ - ทำวัตรเช้า
 และทำบุญตักบาตรในวันชดเชยวันพระ
                    (แรม โหลด iq option x ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
         วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
               เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

     ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร
 


     เด็กๆได้นำเสนอผลงานและแสดง
ออกต่อชุมชนในหัวเรื่อง"ธรรมชาติกับ
      ตัวเรา"   ในระหว่างวันที่จันทร์ที่
  ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม
                       ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
  
   ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์การนำ
       เสนอร่องรอยการเรียนรู้องค์ที่๑
            ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔                     สวดมนต์ - ทำวัตรเช้า
                       และทำบุญตักบาตร
        ในวันพระ
(แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)
   วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔
               เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

     ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร
 
  ภาษาธรรมชาติ...เรียนรู้อย่างไรให้ลูก
 คิดเป็น ทำเป็น อ่านออกเขียนได้อย่าง
                                  มีความสุข
 

         วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๔
               เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
           ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล
                               บ้านพลอยภูมิ

     ประมวลภาพกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่
   ภาษาธรรมชาติ...เรียนรู้อย่างไรให้ลูก
  คิดเป็น ทำเป็น อ่านออกเขียนได้อย่าง                                    มีความสุข
                                        
 
    วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
                             ณ ห้องประชุม
            โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

                      ประมวลภาพกิจกรรม
    พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   
                                          
 

                     สวดมนต์ - ทำวัตรเช้า
                       และทำบุญตักบาตร
          ในวันพระ
(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔
               เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

     ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร
 
   
                     สวดมนต์ - ทำวัตรเช้า
                       และทำบุญตักบาตร
        ในวันพระ
(แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
             วันพุธที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔
               เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.
         ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

     ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร
   

                                                              หน้า    
 
 
 copyright @ 2009 Baanploypoom kindergarten all rights reserved
Recommended System To view this site without any problems : Internet Explorer 7+ ,Firefox 3+, Opera9+ ,Google Chrome / Screen Resolution: 1024x768